Vurdering af fejl på forruder ved syn, Trafikstyrelsen 10.03.003
Regler for vurdering af fejl på forruder ved syn.

De nye regler vil blive indsat i Vejledning om syn af køretøjer under punkt 10.03.003

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelse af forruder ved syn, og at det inden syn bliver lettere for ejeren/brugeren af køretøjet at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene ved syn.

10.03.003 Ruder Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden: Det omfattede område er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte arealer indenfor det originale viskerfelt:

Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret i A-punktet.

Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.

Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fortsættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:

Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

Område A: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved ”sandblæsning”), der bevirker, at genstande, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.

Område B: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på hen-holdsvis 10 mm og 50 mm.

Område C: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på hen-holdsvis 30 mm og 150 mm. Fejl, der befinder sig på grænsen mellem to områder behandles som to separate fejl til-hørende de respektive områder fejlen befinder sig i. Dog må fejlene tilsammen ikke væ-re større end tilladt i det mindst restriktive område.

Revner i forruden, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på forruden anses som fejl og ruden kan ikke godkendes.

Stenslag og revner, der er repareret, så de reparerede områder fremtræder stort set usynlige, anses ikke som fejl.

Arealer i område A, B eller C, der er sorte eller ”sortprikket” langs rudens yderkant, skal ikke kontrolleres for fejl. Det samme gælder evt. områder bag indvendigt førerspejl.

For biler med centerplaceret rat vil forruden kun bestå af område A og område B.

For køretøjsart M2, M3, N2 og N3 gælder endvidere, at udsynet til påbudte spejle ikke må hindres af stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.

Hvis forruden ikke kan godkendes ud fra ovenstående, er synsresultatet: Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

Ikrafttræden Meddelelsen træder i kraft den 1. juli 2012.